gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het verplaatsen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Boslaan te Onstwedde - Boslaan, Onstwedde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. 07ae6edbbbe5849f245066d85b0a5dba
  • Onderwerp: verkeersbesluit
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Kenmerk: Z-24-128857 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat, op 16 januari 2024, het volgende verkeersbesluit is genomen:   VERKEERSBESLUIT GEMEENTE STADSKANAAL   Onderwerp Verkeersbesluit tot het verplaatsen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Boslaan te Onstwedde   Besluit Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal besluit tot; 1.het opheffen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen door het verwijderen van de twee borden E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) zoals vervat in bijlage 1; 2.het aanwijzen van deze twee parkeerplaatsen als openbare parkeerplaats zonder bebording, zoals vervat in bijlage 1; 3.het aanwijzen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen door het plaatsen van twee borden E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) zoals vervat in bijlage 1;   Aanleiding De huidige locatie van de twee gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de Bolster aan de Boslaan in Onstwedde bevinden zich op circa 63meter loopafstand van de voordeur. Bewoners van de flat hebben de gemeente verzocht de gehandicaptenparkeerplaatsen dichter bij de deur te plaatsen. Er is ruimte om deze gehandicaptenparkeerplaatsen dichter bij de voordeur te situeren. Met dit verkeersbesluit wordt uitvoering gegeven aan het verzoek van de bewoners van de Bolster, met als beoogd resultaat het verminderen van de loopafstand voor bewoners die slecht ter been zijn.   Motivering De Boslaan en parkeerplaatsen zoals vermeld in Bijlage 1 zijn in eigendom en beheer van de gemeente Stadskanaal. De Boslaan is gelegen binnen de bebouwde kom van Onstwedde. Er bestaat in de huidige situatie al een tweetal gehandicaptenparkeerplaatsen. Er is in de beoogde situatie geen verandering in de hoeveelheid beschikbare gehandicaptenparkeerplaatsen en ook geen verandering in het aantal beschikbare algemene parkeerplaatsen. Daarmee heeft het verplaatsen van de gehandicaptenparkeerplaatsen geen effect op de parkeerdruk in Onstwedde. Het is wenselijk dat gehandicaptenparkeerplaatsen zich zo dicht mogelijk bij de ingang bevinden van het gebouw waarvoor ze dienst doen. Door het verplaatsen van de gehandicaptenparkeerplaatsen zal de loopafstand voor bewoners en bezoekers van de Bolster met circa 40 meter afstand afnemen. Dit is positief voor de toegankelijkheid van het gebouw. Daarbij is aannemelijk dat mensen die goed ter been zijn geen hinder zullen ervaren aan deze wijziging.   Wettelijk kader -Gelet op het bepaalde in het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 en 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 onder meer is gemandateerd aan de manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, mandaat 34). -Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, bevat de belangen die kunnen leiden tot het nemen van verkeerbesluit. -In artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, is bepaald dat voor de plaatsing en verwijdering van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysieke maatregelen een verkeersbesluit is vereist. -In artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald welk bestuursorgaan bevoegd is een verkeersbesluit te nemen. -Artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer geeft aan voor welke verkeerstekens het plaatsen en verwijderden een verkeersbesluit is vereist.   Publicatie Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad woensdag 24 januari 2024 (https://www.zoek.officielebekendmakingen.nl).   Rechtsmiddelen Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Een bezwaar kan schriftelijk of digitaal worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. Digitaal bezwaar maken (via DigiD) kan via de website van de gemeente Stadskanaal, https://www.stadskanaal.nl/ietsmelden/bezwaar-maken. Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.     Bijlage 1

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen