Z-22-096578 – Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde geluid “Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A” te Stadskanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. 752d547774c20eff999d2808ef67622a
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan “Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A” met de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken voor een ieder digitaal ter inzage. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend Gemeente Wildervank, sectie D, nummer 2354, 2355, 2852 (ged.) en 3069, en Gemeente Onstwedde, sectie V, nummer 140, lokaal bekend Unikenkade 1 en 1A in Stadskanaal. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken tevens bekend dat zij voornemens zijn op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder (Wgh), alsmede op grond van artikel 110c lid 1 Wgh, ten behoeve van het bestemmingsplan “Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A” vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 54 dB op de gevel vast te stellen. Wat is de aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan? De aanleiding voor het bestemmingsplan is het uitbreiden van het camperbedrijf met een neventak paardenhouderij en een bijbehorende bedrijfswoning. Wat is de aanleiding van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid? De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan en apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. Het plan is geprojecteerd binnen de bebouwde kom van de Gemeente Stadskanaal. Gebleken is dat de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woning Unikenkade 1A hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om het plan mogelijk te maken is het vaststellen van een hogere waarde geluid in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk. Waar kunt u het ontwerp inzien? Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarde geluid liggen vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende bestanden in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2210-on01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Ook liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarde geluid op werkdagen digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl. U wilt reageren? Ontwerpbestemmingsplan U kunt tot en met 24 januari 2024 uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631). Indien u een zienswijze heeft ingediend, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie). Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid Ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid kunt u tot en met 24 januari 2024 uw zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631). U wilt nadere informatie? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631. U heeft nog vragen? Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen