Gemeente Stadskanaal - Verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone Stadshart Stadskanaal - Stadshart, Stadskanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. b38fc5e616a7090744a931389da7424b
  • Onderwerp: verkeersbesluit
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Kenmerk: Z-23-122254. Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW), de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW) en gelet op het bepaalde in het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 en 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 onder meer is gemandateerd aan de manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, mandaat 34).; overwegende, dat: -de betreffende straat, Stadshart, in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Stadskanaal zijn; -Stadshart binnen de bebouwde kom van Stadskanaal ligt; -voor het grootste gedeelte van de straat al een maximum parkeerduur in de blauwe zone geldt; -deze blauwe zone ten tijde van de invoering een gedeelte van 8 parkeerplaatsen niet binnen de blauwe zone heeft gevoegd; -om de parkeerdruk in het centrum van Stadskanaal het hoofd te kunnen bieden is het wenselijk voor de gehele straat Stadshart een blauwe zone te hanteren; -door de gehele straat Stadshart als blauwe zone aan te wijzen er een eenduidige uitstraling ontstaat over de parkeerregels in de straat; -de mogelijkheid tot lang parkeren nog onverminderd mogelijk is op o.a. het Geert Teisplein, welke aan de overzijde van de straat Stadshart is gelegen; -overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met het voorgenomen besluit. de hierna omschreven weg is gelegen binnen de bebouwde kom van Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaat voor het openbaar verkeer;   b e s l u i t e n : 1.De blauwe zone uit te breiden tot het einde van de straat Stadshart zoals vervat in de verbeelding 'verbeelding blauwe zone Stadshart' 2.De uitbreiding van de blauwe zone aan te duiden door ZB-E4 (Zonebord parkeren blauwe zone, maximale parkeerduur ½ uur) met onderbord waarop staat “ma t/m vr. 9.00h – 18.00h za. 9.00h – 17.00h” te plaatsen aan de ingang van de blauwe zone, zoals vervat in de verbeelding ‘verbeelding blauwe zone Stadshart’.   Verbeelding blauwe zone Stadshart   Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. Digitaal bezwaar maken (via DigiD) kan via de website van de gemeente Stadskanaal, https://www.stadskanaal.nl/ietsmelden/bezwaar-maken. Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen