Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit parkeren voor elektrisch laden Floraheem Musselkanaal

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. gmb-2023-549701
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Kenmerk: Z-23-127409.Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994en gelet op het bepaalde in het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 en 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 onder meer is gemandateerd aan de manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, mandaat 34);overwegende, dat:-In onderstaand besluit de verkeersborden zullen worden benoemd en aangebracht als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), onverminderd de toepasselijke uitvoeringsvoorschriften van het besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer;-de provincie Drenthe en Groningen en de gemeente Stadskanaal elektrisch rijden wil bevorderen;-de provincie Drenthe namens alle deelnemende Groningse gemeentes een contract met Equans hebben afgesloten voor ‘plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur’;-de gemeente Stadskanaal een concessieovereenkomst is aangegaan met Equans voor het verlenen van openbare laaddiensten;-de provincie Drenthe namens de deelnemende gemeenten invulling geeft aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);-de laadlocatie bepaald is aan de hand van de toekomstprognoses per wijk tot 2030, op basis van de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincie Drenthe en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit de gemeente Stadskanaal;-het de eigenaar of houder van een elektrisch voertuig is toegestaan deze te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor het opladen een elektrisch voertuig, indien het voertuig wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;-het weggedeelte in beheer is bij de gemeente Stadskanaal;-de Floraheem is gelegen binnen de bebouwde kom van Musselkanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaat voor het openbaar verkeer;-de gemeente Stadskanaal de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;-de laadpaal gelijktijdig twee elektrische voertuigen kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.Verbeelding ‘Parkeerplaatsen elektrisch laden nabij Floraheem 8’:b e s l u i t e n :1.tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie Floraheem te Musselkanaal;2.om bovenstaande reden het verkeersbord E8c van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord OB504 zoals vervat in de verbeelding ‘parkeerplaatsen elektrisch laden nabij Floraheem 8’.Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen