Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Stadskanaal
  2. gmb-2024-11801
  • Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)Uit onderzoek van de gemeente Stadskanaal is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal maakt bekend dat zij heeft besloten onderstaand persoon ambtshalve uit te schrijven wegens vertrek uit Nederland. Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de onderstaand persoon ambtshalve gewijzigd in 'Onbekend':Naam:Geboortedatum:Uitschrijving per:Luitje Jan Reinders16-12-198608-11-2023Niet mee eens? Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stadskanaal Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:•uw naam, adres en telefoonnummer;•de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;•de datum en een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van dit besluit vermelden of een kopie meesturen);•de reden waarom u bezwaar maakt.Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.Schorsende werking Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.Spoed? Voorlopige voorzieningBij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitstadskanaal.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen